มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) เทียบโอน กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115615021
นางสาวนริศสรา คงสัจวิวัฒน์

6115615060
นางสาวกนกวรรณ รัศมีนวลจันทร์

6115615061
นางสาวกาญจนา สิทธิอาภากิจ

6115615062
นางสาวกานต์ชนก ฟักเอี่ยม

6115615063
นางสาวเก็จมณี ถาสืบ

6115615064
นางสาวเกศมณี มณีขจร

6115615065
นางสาวจารุทรรศน์ ปู่พรม

6115615066
นางสาวชนัญญา สุรินดา

6115615068
นางสาวญาณัจฉรา บุญแสง

6115615069
นางสาวฐิติภา ไทยเลื่อม

6115615070
นางสาวฐิติยา อะมะมูล

6115615071
นางสาวณัฏฐณิชา เมฆเสือ

6115615072
นางสาวณัฐชยา เอมทิม

6115615073
นางสาวณัฐสุดา รุ่งเรือง

6115615074
นางสาวดารณี บำรุงศรี

6115615075
นางสาวทิพย์ภาพร มีสุข

6115615076
นางสาวธัญชนก บุญนาค

6115615077
นางสาวธันยาภรณ์ เกตุนรินทร์

6115615078
นางสาวนริศรา ณ ลำปาง

6115615079
นางสาวศนันธฉัตร อชิรญสกุลพงษ์

6115615080
นางสาวบัณฑิตา มีไผ่ขอ

6115615081
นางสาวประภาพร มีเพชร

6115615082
นางสาวปิยะมาศ มายิ้ม

6115615083
นางสาวพรธิชา ศิรินัย

6115615084
นางสาวพรนิภา บุญทันเรือง

6115615085
นางสาวพัชราภา วงษ์อุปรี

6115615086
นางสาวพุทธชาติ เพียรกลาง

6115615087
นางสาวเพชรลัดดา เอมห้อง

6115615088
นางสาวมัทนาวดี สุขประเสริฐ

6115615089
นางสาวมินตรา เวชพร

6115615090
นางสาวรัตนา ไชยกิจ

6115615091
นางสาวรุจิรา พลอยงาม

6115615092
นางสาวลักขณา เรืองบ้านโคน

6115615093
นางสาวลักษณ์ชนก อรุณวิง

6115615094
นางสาววรพรรณ กานอิน

6115615095
นางสาววรรัตน์ ธรรมมารัตน์

6115615096
นางสาววราภรณ์ ประตูแก้ว

6115615097
นางสาววิริฒิพา ดวงธรรม

6115615098
นางสาวเวธกา พุ่มหมี

6115615099
นางสาวศศิมา จันทร์เมือง

6115615100
นางสาวศิริลักษณ์ ปานทอง

6115615101
นางสาวศิริวรรณ จันทร์แก้ว

6115615102
นางสาวศิลาพร แถมจำเริญ

6115615103
นางสาวสายธาร ดารา

6115615104
นางสาวสาวิตรี ดอนอ่ำพวก

6115615105
นางสาวสุทัตตา เทพวีระ

6115615106
นางสาวสุวิมล บุญถึง

6115615107
นางสาวโสรญา เนียมหอม

6115615108
นางสาวหฤทัย พรมโชติ

6115615109
นางสาวอนรรฆวี อภินันทิยา

6115615110
นางสาวอนันท์ญา สิทธิศักดิ์

6115615111
นางสาวอมิตา มีภู่เพ็ง

6115615112
นางสาวอรวรรณ แผ่ทอง

6115615113
นางสาวอัมพวัน แสนทวีสุข

6115615114
นางสาวอารียา ปานคะเชนทร์

6115615115
นายธนวัฒน์ ทองเจริญ

6115615116
นายมนตรี กาศธัญกรณ์