มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115248001
นางสาวจริญญา โพธิ์งาม

6115248002
นายกรกต อาจสูงเนิน

6115248003
นายกฤษฎา จาอินต๊ะ

6115248004
นายกษิดิ์เดช อัครวงษ์

6115248005
นายก้องเกียรติ แสงคำ

6115248006
นายเกียรติศักดิ์ ทองเจริญ

6115248007
นายคำภีร์ เรืองโต

6115248008
นายจักรวุธ รุ่งเรือง

6115248009
นายจิรพันธุ์ มิ่งไธสง

6115248010
นายเฉลิมพร อรุณวิง

6115248011
นายไชยา แน่งน้อย

6115248012
นายญาณวุฒิ น้อยผล

6115248013
นายณัฐปคัลภ์ สุวรรณโฉม

6115248014
นายณัฐพงษ์ ปู่รักษ์

6115248015
นายณัฐพสิษฐ์ เปรมจิตร

6115248016
นายณัฐวุฒิ จันทะสิทธิ์

6115248017
นายต้นตระการ กาญกันหา

6115248018
นายธนพนธ์ ศรีกิตติธาดา

6115248019
นายธนวัฒน์ ทับใจดี

6115248021
นายภคิน สนศิริ

6115248022
นายภากร สุวรรณเกิด

6115248024
นายภานุวงศ์ แก้วมงคล

6115248025
นายภูริชญา หมื่นคำยอง

6115248026
นายเมธี เพ็ชรประกอบ

6115248027
นายรัฐพล ยิ้มเพ็ชร

6115248028
นายฤทธิเกียรติ ศรีวราพงศ์

6115248029
นายเลิศลักษณ์ พรมวงศ์

6115248030
นายวรท ฉิมนาค

6115248031
นายวีรศักดิ์ สกุลวา

6115248032
นายศรายุทธ พานทอง

6115248033
นายสหรัฐ มนัสสา

6115248034
นายสิทธิโชค คงเมือง

6115248035
นายสิทธิศักดิ์ ประหวั่น

6115248036
นายสุขวิทย์ พึ่งสีใส

6115248037
นายสุรวิทย์ จันคง

6115248038
นายสุริยากร ขลุ่ยเสนาะ

6115248039
นายอนาวิล กองนิล

6115248040
นายอพิเชษฐ์ ทองดอนง้าว

6115248041
นายอภิชาติ เหินสันเทียะ