มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115249001
นายกฤษณะ สงวนสิน

6115249002
นายกิตติพร ถาวรกุล

6115249003
นายเกียรติศักดิ์ อินทร์ไทย

6115249004
นายขจรกฤษ ใจกล่ำ

6115249005
นายชลากร ชาวอ่างทอง

6115249006
นายณัฐพงศ์ เนียมจันทร์

6115249007
นายณัฐพล คงสวัสดิ์

6115249008
นายณัฐภัทร มณีขวัญ

6115249009
นายดนัย จันตระกูล

6115249010
นายทรงเดช ฤทธิ์แก้ว

6115249012
นายธนิก คงวิเศษ

6115249013
นายธิติวุฒิ ลำขุนทด

6115249014
นายธีระพันธ์ จริยา

6115249015
นายนฤพนธ์ คงนาน

6115249016
นายนันทวัฒน์ คำอินทร์

6115249017
นายบัณฑิต อินทร์หอม

6115249018
นายพันธุ์ภักดี ทองแท้

6115249019
นายพีรพัฒน์ เมาเกตุ

6115249020
นายเพชรสยาม อุนทุโร

6115249021
นายภานุวัฒน์ น้อยคำ

6115249022
นายมาวิน เกตุโสภา

6115249023
นายวรรธนัย มณีพันธุ์

6115249024
นายวิรสิทธิ์ ชนะทรัพย์

6115249025
นายศรราม บุญเพ็ง

6115249026
นายศราวุธ คำภู

6115249027
นายศุภวิชญ์ มะโนทน

6115249028
นายสมเด็จ เเซ่ลี

6115249029
นายสุทธิพงษ์ ประชัน

6115249030
นายสุพจน์ สีเมฆ

6115249031
นายสุรเชษฐ์ ชุ่มเย็น

6115249032
นายสุวัฒน์ นันทะพรม

6115249033
นายเสรีชัย สุขแก้ว

6115249034
นายอธิป กุมมาร

6115249035
นายอนุรักษ์ เดชพงษ์

6115249036
นายอภินันท์ สอนดา

6115249038
นายอัศวิน สวาทวงศ์