มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115250001
นางสาวนัดทิพร ทับทอง

6115250002
นางสาวฝากฝัน อินทะยาท

6115250003
นางสาวสิริพร เชียงคำ

6115250004
นางสาวอัครนาฎ แย้มเมล์

6115250005
นางสาวอัฐภิญญา แก้วแดง

6115250006
นายจักรพงษ์ สินหมี่

6115250007
นายชัยรัตน์ รอดสิน

6115250008
นายฐานัส อำพันพงษ์

6115250009
นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสติ

6115250010
นายณัฐพงษ์ เงินมงคล

6115250011
นายณัฐวุฒิ ช้างทอง

6115250013
นายธนพล แต่งทรง

6115250014
นายธวัชชัย เทพสุธรรม

6115250015
นายนำโชค บำรุงเชื้อ

6115250017
นายประวุติ แก้วมั่น

6115250018
นายผดุงเดช จำนงนารถ

6115250019
นายพงษ์ธร คงเสือ

6115250020
นายพันอินทร์ พุ่มแก้ว

6115250021
นายพิษณุพงศ์ เนียมม่วง

6115250022
นายภัสชกรณ์ บุญธรรม

6115250023
นายภาณุพงษ์ ชูอินทร์

6115250024
นายภูวัน พันธ์มณี

6115250025
นายวัชรพงษ์ พรมสงเคราะห์

6115250027
นายวิชัย น้อยนึ่ง

6115250028
นายศุภฤกษ์ ประทุมทอง

6115250029
นายอัครชัย สิทธิไกรพงษ์

6115250030
นายอัฏธาวุฒิ คนึงเหตุ

6115250031
นายอัศฎาวุฒิ สมศรี