มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115252001
นางสาวธัญญามล เมคี

6115252002
นางสาวเบญจมาภรณ์ โพธิ์ทอน

6115252003
นางสาวเพ็ญนภา สุขโข

6115252004
นายจิรกิตติ์ จันทรมณี

6115252005
นายชัยภัทร เผือกรอด

6115252006
นายชาญณรงค์ รั้วสำราญ

6115252007
นายชาญวิทย์ วรรณไทย

6115252008
นายณัฏฐพล บุญพรม

6115252009
นายณัฐภูมิ แก่นมณี

6115252010
นายณัฐวุฒิ จันทร์ศรี

6115252011
นายพงศกร เชิงคีรี

6115252012
นายพนัสตการณ์ รุ่งนิมิตร

6115252013
นายพลลภัตม์ ชมใจ

6115252014
นายพิชยา แก้วแดง

6115252015
นายพีระพล สายสีดา

6115252016
นายโยธิน ถุงทรัพย์

6115252017
นายศุภกฤต โม้อ้วน

6115252018
นายสหรัฐ สิงห์โตแก้ว

6115252019
นายสิทธิศักดิ์ ปานสมบูรณ์

6115252020
นายสุรศักดิ์ พรมคำดี

6115252021
นายอัฐถาระ อินภู่

6115252022
นางสาวเณศรา เรืองทรัพย์

6115252023
นายพีรวิชญ์ วรรณา