มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6115253001
นางสาวมินตรา แจ่มชาวนา

6115253003
นายกันต์ธร อินทร์โพธิ์

6115253004
นายเดชดำรงค์ จิราพงษ์

6115253005
นายพงษ์ศักดิ์ ไพรพรึก

6115253006
นายรัฐชานนท์ หอมหวล

6115253007
นายศราวุฒิ มูลนาม

6115253008
นายเสกสรร ฤกษ์พิชัย