มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) 22/05 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135603001
นางสาวงามชนัช อยู่ทัพ

6135603002
นางสาวจุฑามาศ บุตรจันทร์

6135603003
นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนจินดาพล

6135603004
นางสาวธิดารัตน์ โตมี

6135603005
นางสาวนรีรักษ์ ขุนสุข

6135603006
นางสาวประตินญา จันทร์คีรี

6135603007
นางสาวพรกรัณย์ แสนปาน

6135603008
นางสาวพัชรินทร์ อิ้มแตง

6135603010
นางสาววิภาพร เชียงฉ่ำ

6135603011
นางสาวศุภธิดา เมฆวิรยุทธ์โยธิน

6135603012
นางสาวสายฝน สุทธิพงษ์

6135603013
จ่าอากาศตรีจิรันธนิน ไชยวงศ์

6135603014
นายธนพงศ์ พิมพ์ศรี

6135603016
จ่าอากาศตรีพลวัต บัณชาโต

6135603017
จ่าอากาศตรีวรพล วรรณทวี

6135603018
จ่าสิบตรีศุภวัฒน์ สายพิณ

6135603019
นายสุริยา นิลหิรัญ

6135603020
จ่าอากาศตรีอภิวัฒน์ จั่นแก้ว

6135603022
นางสาวสุธีรา สูยะนันทน์

6135603023
นางสาวอรัญญา ธูปบูชา