มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การตลาด (Marketing) 22/06 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135606001
นางสาวกชกร จงพ่วง

6135606002
นางสาวกาญจนา สารคำ

6135606003
นางสาวจันทิมา เสือเงิน

6135606004
นางสาวณัฐพร เมฆเจริญ

6135606005
นางสาวณิชนันทน์ อินขำ

6135606006
นางสาวเบญญาภา รุ่งรักษ์

6135606007
นางสาวปทุมมา นาคบุรี

6135606008
นางสาววรัญญา กลิ่นมณฑา

6135606009
นางสาววาสนา โพธิ์เจริญ

6135606010
นางสาวสมิตา สารีคำ

6135606012
นางสาวสุภาวดี กานตารัมภ์

6135606013
นางสาวอลิตตา แผ่นทอง

6135606014
นายชัยวัฒน์ สาระวรรณ

6135606015
นายเชวลิต อินจันทร์

6135606016
นายณัฐวัฒน์ น้อยน้ำใส

6135606017
นายนพนันท์ อารีเหลือ

6135606018
นายพสุเชฐ ประเสริฐศักดิ์

6135606019
นายวีระพงษ์ บุญทองอ่อน

6135606020
นางสาวสิริวิมล จีนย้าย

6135606021
นางสาวนภัสวรรณ กรีบกำไร

6135606022
นางสาวพรรณราย มอญชื่น

6135606023
นางสาวมนัชนก ใจเพ็ชร์