มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 22/08 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135602003
นางสาวเกศรินทร์ สาทช้าง

6135602004
นางสาวจุฑาภรณ์ หนูสอน

6135602005
นางสาวชุติกาญจน์ ฤทธิ์สมพงศ์

6135602006
นางสาวณัฐชยา จันทะคุณ

6135602007
นางสาวธัญญลักษณ์ ธนาตย์ธนาธิป

6135602008
นางสาวนริศรา บุญทา

6135602009
นางสาวนัฎฐา ธรรมกุล

6135602010
นางสาวนิตยา กลัดแก้ว

6135602012
นางสาวปานไพลิน ทองบุญชู

6135602013
นางสาวภัสวัลค์ จรัสสิริวิชช์

6135602014
นางสาวภิญญดา นนทธีรภัทร

6135602016
นางสาวลลิตา สวัสดิ์ปรีชา

6135602017
นางสาวลัดดา ว่างบัว

6135602019
นางสาววลาลัย ใสสีสูบ

6135602020
นางสาววิจิตรา สวัสดิ์ปรีชา

6135602022
นางสาววิไลพร ดีต่าย

6135602023
นางสาวศรัญญา พัทมณี

6135602024
นางสาวศศิพร ปัญญาแจ่ม

6135602025
นางสาวสาวิตรี ทองพลับ

6135602026
นางสาวสุภัชชา แก้วนิล

6135602027
นางสาวเสาวลักษณ์ สายหยุด

6135602028
นางสาวอภัสรา เอี่ยมสะอาด

6135602029
นางสาวอรพินท์ ศรีสกุล

6135602031
นายทินพัฒน์ บุญลือ

6135602033
นายวรรณวุฒิ อ่อนคำ

6135602034
นายสราวุฒิ ทองศรี

6135602035
นายสายชล สิงห์มา

6135602036
นายสุทิน เอมพิน

6135602038
ว่าที่ร้อยตรีธนกร ตั้งวงศ์กิจการ

6135602039
นางสาวธนาภรณ์ มากพิน

6135602040
นางสาวอาทิตยา ทองประทุม

6135602041
นายอนิรุทธิ์ ปันเจียง

6135602042
นายณัฐพล ทิมฉิม

6135602043
นางสาวอมรรัตน์ เทพสุทิน

6135602044
นางสาวปรียาภัทร เครือสาร

6135602046
นางทิพาณี อุ่นใจ

6135602047
นางสาวเด่นนภา มากดี

6135602048
นางสาววรรณพร คำร่วง