มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 22/07 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6135622001
นางสาวกัณฐมณีพิชญ์ ฉิมพาลี

6135622002
นางสาวกัลยา กลางวงษ์

6135622003
นางสาวจินตนา จันทะเชิด

6135622004
นางสาวจิรัฐิติกาล ศรีโสภา

6135622006
นางสาวณัฐวดี ปาณะดิษ

6135622008
นางสาวธิจิตา อาษารบ

6135622009
นางสาวน้ำหวาน ม่วงคุ้ม

6135622010
นางสาวปรารถนา ศรีบุญแปลง

6135622011
นางสาวปริศนา จำนงค์ศรี

6135622012
นางสาวปัทมาวดี สุดพันธุ์

6135622013
นางสาวพิชชาภัสส์ ทองคำ

6135622015
นางสาวรัตติกร ทองทา

6135622016
นางสาววราภรณ์ มายัง

6135622017
นางสาววริษา อินพิรุด

6135622018
นางสาวสุภัค มากกูล

6135622021
นายจตุพร สุทธิพันธุ์

6135622024
นายณรงค์ชัย พงษ์ประไพ

6135622027
นายนธี สมทรง

6135622028
นายปิยณัฐ แก้วแดง

6135622029
นายพัฒนากร เกษาธิกิจ

6135622030
นายพิพัฒน์ เอี่ยมสาย

6135622031
นายเมธา อรุณประเสริฐกุล

6135622032
นายศุภกร พระไชยนาม

6135622033
นายสิทธิพร งามมีศรี

6135622035
นางสาวพนัชกร พานไธสง

6135622036
นายสุทัศน์ พันโท

6135622038
นางสาวเบญจมาภรณ์ สิงห์ลอ

6135622039
นางสาวศุภลักษณ์ เสือเรือง