มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) รุ่น 1 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6167621001
นางสาวชดาภัทร ภัทรพานิชธนกิจ

6167621004
นางสาวเวณิกา ม่วงหวาน

6167621005
นางสาวอภิญญารัตน์ จันตูม

6167621006
พันจ่าอากาศเอกนเรศ จันอู๊ด

6167621007
นางสาวชนาธิป ลี้ชัยมงคล

6167621008
นางสาวฐิชากร แย้มสมพร

6167621010
นางสาวพันทิวา อิศรางกูรณอยุธยา

6167621011
นางสาวภัทรนันท์ อินคต

6167621012
นางสาวรุ่งฤดี ต่ายโพ

6167621013
นางสาวสุกัญญา จันทะเสน

6167621014
นายสิทธาวุฒิ ขุนมธุรส

6167621015
นายสุระกิจ กันเกตุ