มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 1 ก. กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6167422001
นางสาวทัศนีย์ วันทัศน์

6167422003
นางรัตน์ชนก แสงอ่วม

6167422004
นางสาวศุภลักษณ์ พงษ์พุก

6167422005
นายดนัย อุ่มชัย

6167422006
นายนพฤทธิ์ สร้อยสาย

6167422019
นางสาวสุธิศา วรรณบูรณ์

6167422021
จ่าสิบเอกกฤชสร ถือนูศร

6167422025
นายพีระวัฒน์ จิโน

6167422028
นางสาวนริศรา บำยุทธิ์

6167422029
นายโชติวัฒน์ น่วมบาง

6167422030
นายพรณรงค์ อยู่คง

6167422031
นางสาวภาวิณี เรือนคำ

6167422035
นางสาวปาริชาติ ดาวเรือง

6167422036
นางสาวอุดมลักษณ์ การะเกษ