มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 1 ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2561

6167422007
นางสาวกันยารัตน์ โพธิ์ทอง

6167422008
นางสาวชงโค เกตุทิพย์

6167422009
นางสาวดาวนภา เกตุทอง

6167422010
นางสาวนฤมล กลิ่นสุคนธ์

6167422011
นางสาวนวลอนงค์ กมลรัตนานันท์

6167422012
นางสาวปรารถนา อินทวงศ์

6167422013
นางสาวพนิดา ช่วงชิด

6167422014
นางสาวลัดดาวัลย์ เนียมเกิด

6167422015
นางสาววาสนา บัวย้อย

6167422016
นางศศิธร ยี่ภู่ศรี

6167422017
นางสาวศิริน ใจซื่อ

6167422018
นางสาวสายสุนีย์ ลาพิงค์

6167422020
นางสาวสุพรรณวดี วงศ์พุ่ม

6167422022
นายดนัย จันทร์สามเรือน

6167422023
นายธเนศ ปราบปราม

6167422024
นายนพณัฐ แดงแสงทอง

6167422026
นายเรวัต ศิวชาติ

6167422027
นายสารัช จำรัสฤกษ์

6167422032
นางสาวศุภนิจ โตสุข

6167422033
นายวิทวัส ทาเครือ

6167422034
นางสาวณัฐนพิน ทำความชอบ