มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมเกษตรและอาหาร กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6212238001
นางสาวกัลยารัตน์ เครือมี

6212238002
นางสาวชาลิสา สอนสระคู

6212238003
นางสาววรินทร ยศปัญญา

6212238004
นายจิรวัฒน์ วรรณา

6212238005
นายธีรภัทร์ พลาพล

6212238006
นายธีระภัทร มีทั่ง