มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 23/51 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6236116001
นางสาวพรนรินทร์ ทะสม

6236116002
นายธนัญชัย เวชชเศรษฐนนท์

6236116003
นางสาว พิรัชพร สูงปานเขา

6236116004
นางสาวสุทรากร พุฒวันเพ็ญ

6236116005
นายพัชรพล ปุกฆะ

6236116006
นางสาวปรัชญา ศิริ

6236116007
นางสาวธิดารัตน์ บริรักษ์เลิศ

6236116008
นางสาวน้ำฟ้า สิงห์เรือง

6236116009
นางสาวยุพเรศ นนท์ศรี

6236116010
นายนฤดล วังธนู

6236116011
นางสาววนิดา ใจมุข

6236116013
นางสาวมาริษา บุญญานุรักษ์

6236116014
นางสาวอัจฉรา พรมใจ

6236116015
นายศุภวัฒน์ จันทร์คำ

6236116016
นางสาวช่อทิพย์ ขำอ่อน

6236116017
นายธัณนพชมฒ์ รินรา

6236116018
นางสาวอรณี ทาอินต๊ะ

6236116019
นายจักรกฤษณ์ เมืองใจ

6236116020
นางสาวโสรญา เตือนสติ

6236116021
นางสาวปทิตตา จิตพินิจยล

6236116022
นางสาวดวงกมล เขียวสี

6236116023
นางสาวจิตรดา เสือเพ็ง

6236116024
นางสาวกุลภัทรา รุ่งเจริญ

6236116025
นายพชรพล วรินทร์เวช

6236116026
นางสาวน้ำฝน จันทรา

6236116027
นางสาว นันธิกา ยากูล

6236116028
นางสาวตวีทิพ ทับสุริย์

6236116029
นางสาวสุภาภรณ์ ดอนไพรฮวบ

6236116030
นางสาวกรกฎ รุ่งฤทธิ์ประภากร

6236116121
นายสราวุฒิ ด้วงรอด