มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 23/52 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6236116031
นางสาวนฤมล เซี่ยงปู้

6236116032
นางสาวกนกวรรณ จำนวน

6236116033
นายบรรณวิทย์ กึดก้อง

6236116034
นางสาวฐิติรัตน์ บุญเชิด

6236116035
นางสาวศิริวรรณ อินทสิน

6236116036
นางสาวรัษศิษฏา เกลาพิมาย

6236116037
นางสาวชญากาณฑ์ จำอินทร์

6236116038
นางสาว สุธาทิพย์ ชูเตชะ

6236116039
นางสาวยุวรี ยามา

6236116040
นางสาวนารินทร์ สกุณี

6236116041
นางสาวทิมาพร พุ่มกลับ

6236116042
นางสาวจิตติพร ชัยชนะวงศา

6236116043
นางสาวสายพิณ แสงศิริ

6236116044
นางสาวกชมล ธนะวงศ์

6236116045
นายธีรพงษ์ มั่นศรี

6236116046
นายณรงค์ฤทธิ์ พฤกตาล

6236116047
นางสาวกนกกานต์ ชัยวิสุทธิ์

6236116048
นางสาวชนิสรา ศิริสาร

6236116049
นางสาวกฤติกา แก้วประภา

6236116050
นายเอกรินทร์ จุลคณานุกิจ

6236116051
นายชนะสิทธิ์ มัธยา

6236116052
นายวรรณรัตน์ สิทธิเหรียญชัย

6236116053
นายเอกราช จันชดา

6236116054
นางสาวโสภนา พรมเมือง

6236116055
นายณัฐกิตติ์ บุญคง

6236116056
นางเปมิกา จารีรัตน์

6236116057
นางสาววันสิริ เปลื้องผล

6236116058
นางสาวปิยนุช เจริญผล

6236116059
นางสาวกนกอร บุญยัง

6236116060
นางสาวพิชชาภา เพชระบูรณิน