มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 23/53 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6236116062
นางสาวศิริชล บุตรศรี

6236116063
นางสาว จิราภรณ์ จันกัน

6236116064
นางสาวกรทิพย์ อ่อนละมูล

6236116065
นางสาวภาวิณี สิมมา

6236116066
นางสาวศกลวรรณ อยู่สอน

6236116067
นางสาววิภาพร โตน้อย

6236116068
นางสาวจิราพร วงษ์พา

6236116069
นางสาวสุชีรา จันทร์สุขวงค์

6236116070
นางสาวศิริพร หมื่นพรมแสน

6236116071
ว่าที่ร้อยตรีมนูศักดิ์ จุนมุสิ

6236116072
นางสาวเพียรนภา จานแก้ว

6236116074
นางสาวสุดธิดา ป้อมวงค์

6236116075
นางสาวนิรชา แซ่หลิ่ม

6236116076
นายไพโรจน์ ฉายทอง

6236116077
นายประเสริฐ ชัยฤทธิ์

6236116078
นางสาวธัญชนก กิติ

6236116079
นางสาวน้ำทิพย์ ไตรประวัติ

6236116080
นางสาวจตุรพร เครือฟัก

6236116081
นางสาววิภา ทองโตนด

6236116082
นางสาวสดสี กล่ำทับ

6236116083
นางสาวศิริกาญจน์ บรรเลง

6236116084
นายเฉลิมวิทย์ ทาไสย

6236116085
นางสาวประวีณา แสงมิ่ง

6236116086
นางสาวสุทธิลักษณ์ แสงนวล

6236116087
นายกลวัชร พิมพ์ตา

6236116088
นางสาววนิดา จำปาทอง

6236116089
นางสาวจิรัชญา เวียงสาม

6236116090
นายสิทธิพล เขียวชะอุ่ม

6236116122
นายวิสุทธิ์ ชีพอุดม