มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรวิชาชีพครู 23/54 กลุ่ม (Sec) 4
ระดับปริญญา (Degree) ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (Graduate Diploma (Teaching Profession)) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6236116092
นายสาโรช อ่วมแก้ว

6236116093
นางสาวกิติยาภรณ์ สุขคำมี

6236116094
นายธณาวุฒิ อาริวงค์

6236116095
นางสาวฐิติมา เอ้ยอ้าย

6236116096
นางสาวพิมพ์รตา ป้องไข

6236116097
นางสาวโชติรส ด้วงรักษา

6236116098
นางสาวชุลีพร สังข์คำ

6236116099
นายอภิรักษ์ พรมโสภา

6236116100
นางสาวสมศรี เสือทิม

6236116101
นางกาญจนา จูเปรมปรี

6236116102
นางสาวณัฐนันท์ ทองหล้า

6236116103
นางสาวยุวดี ภักดีอาษา

6236116104
นางสาวพัชรี แสงบุดดี

6236116105
นางสาวธัญณภัสส์ ชนรักสุข

6236116106
นางสาวนุชนาฏ ชัยชนะ

6236116107
นายเจนสุวิทย์ อยู่ดี

6236116108
นางสาวชยาภรณ์ หมูถึง

6236116109
นางสาวอนันญา ศิริเมืองมูล

6236116110
นางสาวทิพวรรณ ฮองกุล

6236116111
นางสาวกรรณิกา ตั่นปิน

6236116112
นางสาวนิศาชล เบิกใจ

6236116113
นางสาววิมลรัตน์ แก้วโพธิ์คา

6236116114
นางสาวมนชนก ดวงธรรม

6236116115
นายธีรภัทร พุ่มพลอย

6236116116
นายชญานิน เลี่ยงอิ้ว

6236116117
นายศรราม แหล่งเมือง

6236116118
นางสาวศิรินภา จิตพิไล

6236116119
นายวีรพงษ์ แซ่ภู่

6236116120
นางสาวสุภัสสรา เทียมแก้ว

6236116123
นางสาวธนาภรณ์ คันธนา