มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6267605001
นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ

6267605010
นางสาววรวลัญช์ กรองทอง

6267605011
นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ

6267605012
นายณฐพัฒน์ มั่งชม