มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562

6267422013
นางสาวจีรภา มิ่งเชื้อ

6267422014
นางสาวชนัญฑิดา มูลชีพ

6267422015
นางสาวทาริตา แตงเส็ง

6267422016
นางสาวนภษร สร้อยยอดทอง

6267422017
นางสาวภัชญาภา คงขน

6267422018
นางสาวเมธินี อินทร์บัว

6267422019
นางสาวยุวดี เคน้ำอ่าง

6267422020
นางสาววันวิสา แช่มช้อย

6267422021
นางสาววิจิตรา ยาวิเลิง

6267422022
นางสาววิชุดา สร้อยสุด

6267422023
นางสาววิภาวดี สีตนไชย

6267422024
นางอัจฉรา ฉัตรแก้ว

6267422025
นายกริช เกียรติญาณ

6267422026
สิบโทกฤษณ์วริศ ชะนิดไทย

6267422027
นายกุลชาติ บุญกลั่นสอน

6267422028
นายธวัช วราสุนันท์

6267422029
นายนนทชัย เพ็งจันทร์

6267422030
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ สุขเกษม

6267422031
นายฤทธิชัย ขุนโยธา

6267422034
นางสาวจิราภรณ์ สีไพร

6267422035
นางสาวชญานิศก์ เปลี่ยนดี

6267422036
นางสาวธิชาภรณ์ กำนันตน

6267422037
ร้อยโทจักรินทร์ ภูเขียว

6267422039
นายดนัย ผ่องแผ้ว

6267422041
นายธันวากรณ์ รองมี

6267422042
นายพงพิทักษ์ กล้าวาจา