ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
เข้าศึกษาภาคปกติ ระบบรับตรง (โควตา)
ประจำปีการศึกษา2554
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กิจกรรม ภาคปกติ
ประเภทคัดเลือก (เรียนดี) ประเภทคัดเลือก (ความสามารถพิเศษ) ประเภททุน
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (รอบโควตา)
            
ใบสมัครฟรี
ค่าสมัคร/การเลือกสาขาวิชา
ป.ตรี (4 ปี และ 5 ปี)
เลือกได้ 3 อันดับ  200 บ.

ป.ตรี เทียบโอน ต่อเนี่อง
เลือกได้ 1 อันดับ 200 บ.
ป.ตรี (4 ปี และ 5 ปี)
เลือกได้ 3 อันดับ  200 บ.

ป.ตรี เทียบโอน ต่อเนี่อง
เลือกได้ 1 อันดับ 200 บ.
ป.ตรี (4 ปี และ 5 ปี)
เลือกได้ 3 อันดับ  200 บ.

ป.ตรี เทียบโอน ต่อเนี่อง
เลือกได้ 1 อันดับ 200 บ.

ช่องทางการสมัคร

1.สมัครที่สถานศึกษา
2. สมัครด้วยตนเอง
3. สมัครที่องค์การบริการส่วนตำบลหรือเทศบาล
(เฉพาะเขตพื้นที่บริการ 3 จังหวัด)

1.สมัครที่ห้องฝ่ายแนะแนวของสถานศึกษา
20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 53
2.สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา
อาคารทีปวิชญ์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

20 ต.ค. - 16 ธ.ค. 53
3.สมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบล
3 จังหวัด
(พิจิตร,พิษณุโลก,สุโขทัย)

20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 53
สมัครที่ห้องฝ่ายแนะแนวของสถานศึกษา
20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 53
สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา
อาคารทีปวิชญ์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

20 ต.ค. - 16 ธ.ค. 53
สมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบล
3 จังหวัด
(พิจิตร,พิษณุโลก,สุโขทัย)

20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 53
สมัครที่ห้องฝ่ายแนะแนวของสถานศึกษา
20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 53
สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา
อาคารทีปวิชญ์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

20 ต.ค. - 16 ธ.ค. 53
สมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบล
3 จังหวัด
(พิจิตร,พิษณุโลก,สุโขทัย)

20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 53
การส่งเอกสาร
1.  สถานศึกษา โรงเรียนและองค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  รวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2553
โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม (ปลายทางพิษณุโลก)
         ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

3. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ส่งได้ที่
งานรับเข้าศึกษา
กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)


1.  สถานศึกษา โรงเรียนและองค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  รวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 ธันาคม 2553
โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม (ปลายทางพิษณุโลก)
         ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

3. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ส่งได้ที่
งานรับเข้าศึกษา
กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

1.  สถานศึกษา โรงเรียนและองค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  รวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2553
โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม (ปลายทางพิษณุโลก)
         ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

3. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ส่งได้ที่
งานรับเข้าศึกษา
กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก


วันที่ 6 มกราคม 2555


วันที่ 6 มกราคม 2555

วันที่ 6 มกราคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และสอบภาคปฏิบัติ


วันที่ 21 มกราคม 2555

วันที่ 21 มกราคม 2555 วันที่ 21 มกราคม 2555
การสอบคัดเลือกแต่ละประเภท
วัน/เดือน/ปี
เวลา
วิชาที่สอบ
ประเภท
สอบข้อเขียน
13 มกราคม 2555


09.00 น.

สายวิทย์ สอบวิชา
   ฟิสิกส์,เคมี,ชีวะ

สายศิลป์ สอบวิชา
   สังคม, คณิตศาสตร์
   ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

1. ประเภททุน (โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาซะลอง)

2. ประเภททุน (โครงการทุนเรียนดี)

14 มกราคม 2555
09.00 น.

วิชาวัดแววความเป็นครู

1. ประเภทคัดเลือก (เรียนดี)
2. ประเภทคัดเลือก (ความสามารถพิเศษ)

   
(ทุกคนที่เลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา)

สอบสัมภาษณ์
13 มกราคม 2555


13.00 น.
สอบสัมภาษณ์

1. ประเภททุน (โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาซะลอง)

2. ประเภททุน (โครงการทุนเรียนดี)

สอบภาคปฏิบัติและ
สัมภาษณ์

28 มกราคม 255509.00 น.


สอบสัมภาษณ์และ
สอบภาคปฏิบัติ
1. ประเภทคัดเลือก (เรียนดี)
2. ประเภทคัดเลือก (ความสามารถพิเศษ)
3.ประเภททุน (โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ)

หมายเหตุ 1. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จะต้องสอบวิชาวัดแววความเป็นครูและวิชาพื้นฐานทั่วไป
              2. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จะต้องสอบสัมภาษณ์
              3. ผู้สมัครที่เลือกประเภทความสามารถพิเศษ และประเภททุน (โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ)
                  จะต้องสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
การรายงานตัวเช้าเป็นนักศึกษา


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 มีนาคม 2555

ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
และจะแจ้งรายละเอียดการรายงานตัว ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
** หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ เพื่อความเหมาะสม ขอให้ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หรือกองบริการการศึกษา หรือติดต่อ
โทร.0-5526-7050

   
สอบถามรายละเอียด
กองบริการการศึกษา
  055-267050
055-267101
กองบริการการศึกษา
  055-267050
055-267101
กองบริการการศึกษา
  055-267050
055-267101
แนะนำคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ -คณะครุศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะครุศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะครุศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันเปิดภาคเรียน
-
-
-