ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา
เข้าศึกษาภาคปกติ ระบบรับตรง (โควตา)
ประจำปีการศึกษา 2555
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กิจกรรม ****หมายเหตุ สาขาการศึกษาพิเศษ ปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2555
ภาคปกติ

ประเภทคัดเลือก
(เรียนดี)
ประเภทคัดเลือก
(ความสามารถพิเศษ)
                         ประเภททุน
1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(50ทุน)
2.โครงการเรียนดีวิทยาศาสตร์เพชรกาซะลอง(50 ทุน)
3. โครงการทุนเรียนดี (4 ทุน)
ประกาศการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
(รอบโควตา)
        
ใบสมัครฟรี
ค่าสมัคร/การเลือกสาขาวิชา
ป.ตรี (4 ปี และ 5 ปี)
เลือกได้ 3 อันดับ  200 บ.

ป.ตรี เทียบโอน ต่อเนี่อง
เลือกได้ 1 อันดับ 200 บ.
ป.ตรี (4 ปี และ 5 ปี)
เลือกได้ 3 อันดับ  200 บ.

ป.ตรี เทียบโอน ต่อเนี่อง
เลือกได้ 1 อันดับ 200 บ.
ป.ตรี (4 ปี และ 5 ปี)
เลือกได้ 3 อันดับ  200 บ.

ป.ตรี เทียบโอน ต่อเนี่อง
เลือกได้ 1 อันดับ 200 บ.

ช่องทางการสมัคร

1.สมัครที่สถานศึกษา
2. สมัครด้วยตนเอง
3. สมัครที่องค์การบริการส่วนตำบลหรือเทศบาล
(เฉพาะเขตพื้นที่บริการ 3 จังหวัด)

1.สมัครที่ห้องฝ่ายแนะแนวของสถานศึกษา
20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 54
2.สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา
อาคารทีปวิชญ์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

20 ต.ค. - 16 ธ.ค. 54
3.สมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบล
3 จังหวัด
(พิจิตร,พิษณุโลก,สุโขทัย)

20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 54
1.สมัครที่ห้องฝ่ายแนะแนวของสถานศึกษา
20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 54
2.สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา
อาคารทีปวิชญ์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

20 ต.ค. - 16 ธ.ค. 54
3.สมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบล
3 จังหวัด
(พิจิตร,พิษณุโลก,สุโขทัย)

20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 54
1.สมัครที่ห้องฝ่ายแนะแนวของสถานศึกษา
20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 54
2.สมัครด้วยตนเอง ที่กองบริการการศึกษา
อาคารทีปวิชญ์ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม

20 ต.ค. - 16 ธ.ค. 54
3.สมัครที่องค์การบริหารส่วนตำบล
3 จังหวัด
(พิจิตร,พิษณุโลก,สุโขทัย)

20 ต.ค. - 9 ธ.ค. 54

คุณสมบัติตามที่กำหนดในหลักสูตรและสาขาวิชา/วิชาเอก

(โปรดศึกษาโดยละเอียดเพราะแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน)

1.1 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ป(คลิกอ่าน!!!)

1.2 ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) (คลิกอ่าน!!!)
1.1 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ป(คลิกอ่าน!!!)

1.2 ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง) (คลิกอ่าน!!!)
1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (คลิกอ่าน!!!)

2.โครงการเรียนดีวิทยาศาสตร์เพชรกาซะลอง(คลิกอ่าน!!!)

3. โครงการทุนเรียนดี (คลิกอ่าน!!!)
คุณสมบัติเฉพาะ

1.1 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
       1.ถ้าสายวิทย์ - ศิลป์คำนวณ ต้องเรียนคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีผลการเรียนด้านคณิตศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า 2.80
       2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกต่างๆ ต้องมีลักษณะความเป็นครู มีคะแนนเฉลี่ยนสะสม
ไม่ต่ำกว่า 2.70

1.2 ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง)
       - ไม่มี -

1.1 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
       1. มีความสามารถพิเศษด้านในด้านหนึ่ง เช่น กีฬา นาฏศิลป์
ดนตรี และอื่นๆ มีหลักฐานหรือให้สถานศึกษารับรอง
       2. ถ้าสายวิทย์ - ศิลป์คำนวณ ต้องเรียนคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีผลการเรียนด้านคณิตศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า 2.80
       3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกต่างๆ ต้องมีลักษณะความเป็นครู มีคะแนนเฉลี่ยนสะสม
ไม่ต่ำกว่า 2.70

1.2 ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง)
     
1. มีความสามารถพิเศษด้านในด้านหนึ่ง เช่น กีฬา นาฏศิลป์
ดนตรีและอื่นๆมีหลักฐานหรือให้สถานศึกษารับรอง

1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
   1.1 ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
       1. มีความสามารพิเศษด้านกีฬา
       2.ถ้าสายวิทย์ - ศิลป์คำนวณ ต้องเรียนคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีผลการเรียนด้านคณิตศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า 2.80
       3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกต่างๆ ต้องมีลักษณะความเป็นครู มีคะแนนเฉลี่ยนสะสม
ไม่ต่ำกว่า 2.70  
       4. เป็นนักกีฬาที่เคยผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือกีฬา
แห่งชาติรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือกีฬานักเรียน
นักศึกษารอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี
หรือนักกีฬาทีมชาติ
       5. ต้องมีหลักฐานทางกีฬา หรือใบประกาศนียบัตรผลงาน ฯ
1.2 ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน,ต่อเนื่อง)
     
1. มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
       2. เป็นนักกีฬาที่เคยผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยหรือกีฬา
แห่งชาติรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หรือกีฬานักเรียน
นักศึกษารอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มาแล้ว ไม่เกิน 2 ปี
หรือนักกีฬาทีมชาติ
      3. ต้องมีหลักฐานทางกีฬา หรือใบประกาศนียบัตรผลงาน ฯ
2.โครงการเรียนดีวิทยาศาสตร์เพชรกาซะลอง
   ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
       1. เป็นผู้ศึกษาชั้น ม.ุ6 แผนการเรียน วิทย์ - คณิต
       2. มีผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50|
       3. หากสาย วิทย์ - ศิลป์คำนวณ ต้องมีเรียนคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีผลการเรียนด้านคณิตศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า 2.80
3. โครงการทุนเรียนดี
  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี
       1.กำลังศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2554
       2.ผู้สำเร็จการศึกษา สายวิทย์ - ศิลป์คำนวณ ต้องเรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีผลการเรียนด้านคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.80
       3. มีผลระดับคะแนนสะสมรวมทุกวิชา 5 ภาคเรียน
ไม่ต่ำกว่า 3.00

สวัสดิการผู้ที่ไดัรับทุน
-
-
1.โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
       1. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ภาคการศึกษา
หากนักกีฬาทีมชาติได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......

2.โครงการเรียนดีวิทยาศาสตร์เพชรกาซะลอง
       
1.ได้รับยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปี
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......

3. โครงการทุนเรียนดี

       1.ได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรเดือนละ 5,000 บาท
และได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม......
หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร อาจ download หรือรับจากฝ่ายรับสมัคร
2. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป ติดในใบสมัคร พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
   3.1 ใบ(ปพ.1) ชั้น ม.6 (5 ภาคเรียน) หรือใบ รบ.1 หรืออื่นๆ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (5 ภาคเรียน)
จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับหลักสูตร 4 ปี,5 ปี)
   3.2 ใบแสดงผลการเรียน (รบ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 3 ภาคเรียน (สำหรับหลักสูตร เทียบโอน,ต่อเนื่อง)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล วุฒิบัตร หรือเอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะบางสาขา

เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

1. ใบสมัคร อาจ download หรือรับจากฝ่ายรับสมัคร
2. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป ติดในใบสมัคร พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
   3.1 ใบ(ปพ.1) ชั้น ม.6 (5 ภาคเรียน) หรือใบ รบ.1 หรืออื่นๆ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (5 ภาคเรียน)
จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับหลักสูตร 4 ปี,5 ปี)
   3.2 ใบแสดงผลการเรียน (รบ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 3 ภาคเรียน (สำหรับหลักสูตร เทียบโอน,ต่อเนื่อง)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล วุฒิบัตร หรือเอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะบางสาขา

เอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
1. ใบสมัคร อาจ download หรือรับจากฝ่ายรับสมัคร
2. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป ติดในใบสมัคร พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน
   3.1 ใบ(ปพ.1) ชั้น ม.6 (5 ภาคเรียน) หรือใบ รบ.1 หรืออื่นๆ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (5 ภาคเรียน)
จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับหลักสูตร 4 ปี,5 ปี)
   3.2 ใบแสดงผลการเรียน (รบ. 1) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยนสะสม 3 ภาคเรียน (สำหรับหลักสูตร เทียบโอน,ต่อเนื่อง)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล วุฒิบัตร หรือเอกสารแสดงคุณสมบัติเฉพาะบางสาขา
โครงการเรียนดีวิทยาศาสตร์เพชรกาซะลอง
1. ใบสมัคร อาจ download หรือรับจากฝ่ายรับสมัคร
2. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป ติดในใบสมัคร พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ใบ(ปพ.1) ชั้น ม.6 (5 ภาคเรียน) หรือใบ รบ.1 หรืออื่นๆ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (5 ภาคเรียน)
ไม่ต่ำกว่า 2.50 จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล วุฒิบัตร หรือเอกสารแสดงความภาคภูมิใจหรือได้รางวัล ฯ
โครงการทุนเรียนดี
1. ใบสมัคร อาจ download หรือรับจากฝ่ายรับสมัคร
2. รูปถ่าย จำนวน 2 รูป ติดในใบสมัคร พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน ใบ(ปพ.1) ชั้น ม.6 (5 ภาคเรียน) หรือใบ รบ.1 หรืออื่นๆ ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (5 ภาคเรียน)
ไม่ต่ำกว่า 3.00 จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล วุฒิบัตร หรือเอกสารแสดงความภาคภูมิใจหรือได้รางวัลฯ
การส่งเอกสาร 1.  สถานศึกษา โรงเรียนและองค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  รวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2554
โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม (ปลายทางพิษณุโลก)
         ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

3. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ส่งได้ที่
งานรับเข้าศึกษา
กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

1.  สถานศึกษา โรงเรียนและองค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  รวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2554
โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม (ปลายทางพิษณุโลก)
         ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

3. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ส่งได้ที่
งานรับเข้าศึกษา
กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

1.  สถานศึกษา โรงเรียนและองค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  รวบรวมส่งให้มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2554
โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้

เรียน ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

2. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม (ปลายทางพิษณุโลก)
         ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
         กองบริการการศึกษา          มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
         156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล          อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
         65000

3. ส่งเอกสารด้วยตนเอง ส่งได้ที่
งานรับเข้าศึกษา
กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
วันที่ 6 มกราคม 2555
วันที่ 6 มกราคม 2555

วันที่ 6 มกราคม 2555

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
และสอบภาคปฏิบัติ
วันที่ 21 มกราคม 2555 วันที่ 21 มกราคม 2555 วันที่ 21 มกราคม 2555
การสอบคัดเลือกแต่ละประเภท
วัน/เดือน/ปี
เวลา
วิชาที่สอบ
ประเภท
สอบข้อเขียน
13 มกราคม 2555


09.00 น.

สายวิทย์ สอบวิชา
   ฟิสิกส์,เคมี,ชีวะ

สายศิลป์ สอบวิชา
   สังคม, คณิตศาสตร์
   ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย

1. ประเภททุน (โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาซะลอง)

2. ประเภททุน (โครงการทุนเรียนดี)

14 มกราคม 2555
09.00 น.

วิชาวัดแววความเป็นครู

1. ประเภทคัดเลือก (เรียนดี)
2. ประเภทคัดเลือก (ความสามารถพิเศษ)

 
(ทุกคนที่เลือกหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา)

สอบสัมภาษณ์
13 มกราคม 2555


13.00 น.
สอบสัมภาษณ์

1. ประเภททุน (โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาซะลอง)

2. ประเภททุน (โครงการทุนเรียนดี)

สอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์
28 มกราคม 2555

09.00 น.
สอบสัมภาษณ์และ
สอบภาคปฏิบัติ
1. ประเภทคัดเลือก (เรียนดี)
2. ประเภทคัดเลือก (ความสามารถพิเศษ)
3.ประเภททุน (โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ)
 
หมายเหตุ 1. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จะต้องสอบวิชาวัดแววความเป็นครูและวิชาพื้นฐานทั่วไป
                2. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น และสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จะต้องสอบสัมภาษณ์
                3. ผู้สมัครที่เลือกประเภทความสามารถพิเศษ และประเภททุน (โครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ)
                    จะต้องสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

การรายงานตัวเช้าเป็นนักศึกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 มีนาคม 2555
ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
และจะแจ้งรายละเอียดการรายงานตัว ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
** หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ เพื่อความเหมาะสม ขอให้ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หรือกองบริการการศึกษา หรือติดต่อ
โทร.0-5526-7050
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 มีนาคม 2555
ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
และจะแจ้งรายละเอียดการรายงานตัว ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
** หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ เพื่อความเหมาะสม ขอให้ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หรือกองบริการการศึกษา หรือติดต่อ
โทร.0-5526-7050
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 - 10 มีนาคม 2555
ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
และจะแจ้งรายละเอียดการรายงานตัว ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
** หมายเหตุ อาจเปลี่ยนแปลงกำหนดการได้ เพื่อความเหมาะสม ขอให้ตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
หรือกองบริการการศึกษา หรือติดต่อ
โทร.0-5526-7050
สอบถามรายละเอียด เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
www.psru.ac.th หรือที่
http:\\reg.psru.ac.th
กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267050, 055-267101
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
www.psru.ac.th หรือที่
http:\\reg.psru.ac.th
กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267050, 055-267101
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
www.psru.ac.th หรือที่
http:\\reg.psru.ac.th
กองบริการการศึกษา
โทร. 055-267050, 055-267101
แนะนำคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย -คณะครุศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะครุศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะครุศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี