ประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
กิจกรรม ภาคปกติ
(รับ 3,050 คน)
ภาคกศ.ป.ป.(เสาร์ - อาทิตย์)
(รับ 2,175 คน)
ประเภทคัดเลือกทั่วไป คัดเลือกทั่วไป
การแต่งการของผู้สมัคร
แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา (ไม่สวมรองเท้าแตะ) เท่านั้น!!!
แต่งกายชุดสุภาพ (ไม่นุ่งสั้น และใส่เสื้อแขนกุด)
ประกาศการรับสมัคร
1 กุมภาพันธ์ - 8 เมษายน 2553 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
1 ก.พ. - 22 เม.ย.53
ใบสมัครฟรี
ค่าสมัคร
ป.ตรี (4 ปี และ 5 ปี)
- เลือกสมัครหนึ่งอันดับ 200 บ.
- เลือกสมัครมากกว่าหนึ่งอันดับ   300 บ.

ป.ตรี เทียบโอน ต่อเนี่อง
เลือกได้ หนึ่งอันดับ เท่านั้น 200 บ.


ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาได้
หนึ่งอันดับ เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมสมัคร 200 บ.

การจำหน่ายระเบียบการสมัคร
จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยฯ
- ส่วนวังจันทน์ ที่สำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 3 เม.ย. 53

- ส่วนทะเลแก้ว ที่ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 3 เม.ย. 53

ราคาชุดละ 50 บาท

จำหน่ายทางไปรษณีย์
โดยธนาณัติเงินสด จำนวน 80 บาท สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต.พลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ไปรษณีย์ปลายทางพิษณุโลก

1 ก.พ. - 31 มี.ค 54
จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยฯ
- ส่วนวังจันทน์ ที่สำนักงานอธิการบดี
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 23 เม.ย. 53

- ส่วนทะเลแก้ว ที่ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 23เม.ย. 53

ราคาชุดละ 50 บาท

จำหน่ายทางไปรษณีย์
โดยธนาณัติเงินสด จำนวน 80 บาท สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต.พลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ไปรษณีย์ปลายทางพิษณุโลก
1 ก.พ. - 31 มี.ค. 54
ช่องทางการสมัคร
สมัครโดยตรง
ที่กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 8 เม.ย. 54

สมัครทางไปรษณีย์
โดยธนาณัติเงินสด จำนวน 80 บาท สั่งจ่ายในนาม ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต.พลายชุมพล
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ไปรษณีย์ปลายทางพิษณุโลก
ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 54

สมัครโดยตรง
ที่กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 22 เม.ย. 54

หลักฐานที่ใช้สมัคร

1. สำเนาใบ รบ.1 หรือใบ ปพ.1:4 หรือใบระเบียนผลการเรียน
     รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด
     3 x 4 ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

1. สำเนาใบ รบ.1 หรือใบ ปพ.1:4 หรือใบระเบียนผลการเรียน
     รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด
     3 x 4 ซม. หรือ 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
3. สำเนาทะเบียนบ้าน และรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล      พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ระดับปริญญาตรี (4 ปี และ 5 ปี)
>>>อ่านรายละเอียด<<<

ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน, ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี (เทียบโอน) ระยะเวลาเรียน 2 ปีครึ่ง

>>>อ่านรายละเอียด<<<

ระดับปริญญาตรี (4 ปี และ 5 ปี)
ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน, ต่อเนื่อง)
ปริญญาตรี (เทียบโอน) ระยะเวลาเรียน 2 ปีครึ่ง
>>>อ่านรายละเอียด<<<

เงื่อนไขการเปิดสอนแต่ละวิชา
ต้องมีผู้สมัครไม่น้อยกว่า สาขาวิชาละ 30 คน จึงเปิดสอน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2554
ประกาศ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554
กำหนดการสอบข้อเขียน
สอบทุกคน   วันที่ 22 เมษายน 2554
สอบทุกคน วันที่ 10 พฤษภาคม 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครูและสอบปฏิบัติ
วันที่ 27 เมษายน 2554
-
กำหนดการสอบสัมภาษณ์วัดแววความเป็นครูและสอบปฏิบัติ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2554
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2554

ประกาศรายชื่อ
1. ณ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
2.ทางเว็บไซต์ http://www.psru.ac.th
3. ทางเว็บไซต์ http://reg.psru.ac.th


วันที่ 15 พฤษภาคม 2554

ประกาศรายชื่อ
1. ณ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
2.ทางเว็บไซต์ http://www.psru.ac.th
3. ทางเว็บไซต์ http://reg.psru.ac.th

กำหนดการรายงานตัวและลงทะเบียนวิชาเรียน
ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ในวันประกาศผลสอบ ( 8 พฤษภาคม 2554)

วันที่ 22 พฤษภาคม 2554
เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
(ส่วนทะเลแก้ว)
ยังไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา

จะชำระเงินค่าบำรุง ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2554
ณ กองบริการการศึกษา อาคารทีปวิชญ์
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
หมายเลขโทรศัพท์
กองบริการการศึกษา
  055-267050
055-267098-101
กองบริการการศึกษา
  055-267050
055-267098-101
รายวิชาที่เปิด / วุฒิที่สามารถสมัครได้
หนังสือราชการ (ประกาศ)
ทุนการศึกษา

- ทุนกู้ยืม กยศ. เมื่อเป็น นักศึกษาสามารถยื่นกู้ได้

- ทุนกู้ยืม กยศ. เมื่อเป็น นักศึกษาสามารถยื่นกู้ได้
แนะนำคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ -คณะครุศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-คณะครุศาสตร์
-คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-คณะวิทยาการจัดการ
-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2 - 3 มิถุนายน 2554
11 มิถุนายน 2554
วันเปิดภาคเรียน
6 มิถุนายน 2554
18 มิถุนายน 2554