กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 
 
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบผลการเรียน
ระดับปริญญาโท
แผนการเรียน
ตารางเรียน 1/55  
ตารางสอบ3/54  
ลงทะเบียนภาคปกติ
ภาคเรียนที่ 1/55
   
ลงทะเบียนภาคกศ.ป.ป.(เสาร์ - อาทิตย์) นักศึกษาระดับปริญญาโท
ภาคเรียนที่ 1/55
   
ลงทะเบียน การจัดการการคลัง และนักศึกษาโครงการความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
การตัดเกรด 1/2555 
คู่มือการใช้โปรแกรม
ตัดเกรด
ตารางสอน 1/55
ตารางผู้คุมสอบ 3/54
ตารางการใช้ห้อง 1/55
รายชื่อนักศึกษา
แต่ละโปรแกรมวิชา
รายชื่อนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน
 
ตรวจสอบประวัตินักศึกษา
 

กำหนดการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/55

กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (วันเสาร์ - อาทิตย์) และการจัดการศึกษา ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย และการชำระเงินระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2555

กำหนดการลงทะเบียนเรียนและการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคกศ.ป.ป.(จันทร์ - ศุกร์ ) การจัดการศึกษา ณ สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2555
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียนและชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2555 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2555
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) สำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่น 4 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555
กำหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน และการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา (แบบเหมาจ่าย) สำหรับนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่น 3/2 ปีที่ 3 ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2555
ข่าวประกาศทั่วไป ณ วันที่ 2 ก.ค. 55
ตรวจสอบรหัสนักศึกษาปีการศึกษา 2555
กำหนดการยกเลิกวิชาเรียน ภาคปกติ และภาคกศ.ป.ป.(เสาร์ - อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1/2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคกศ.ป.ป.(เสาร์ - อาทิตย์) รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2555
ประกาศรายชื่อนักศึกษาจองรายวิชาเรียนภาคฤดูร้อน (ภาคปกติ) ภาคเรียนที่ 3/2554 ณ วันที่ 2 เมษายน 2555
รายชื่อผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2553
รายชื่อผู้ได้รับย้ายสาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2553
ประกาศรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2552
ทดสอบการดูเกรดทางโทรศัพท์มือถือ http://reg2.psru.ac.th/wap/gd.wml 
ภาคเรียนปกต
วันจันทร์ - ศุกร์
8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
9.00 - 16.00 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน
วันจันทร์ - ศุกร์
8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
9.00 - 16.00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัย
มิถุนายน 2561
อาพฤ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1
เอกสารเผยแพร่
สถิตินักศึกษา
รายวิชาที่เปิดสอน เทอม 1/55 
หลักสูตรและสาขาวิชา
งานพัฒนาวิชาการ
หมายเลขโทรศัพท์
 
สารสนเทศงานทะเบียนและ
ประมวลผล
ระเบียบข้อบังคับที่ควรรู้
รหัสประจำตัวนักศึกษา
Download แบบฟอร์มต่าง ๆ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ประกาศการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา
 
 
 
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ติดต่อสอบถาม : 055-267098,055-267050,055--267100-101
Webmaster : phak_ra@hotmail.com