1.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้คุณภาพและ
     ประสิทธิภาพ
  2.เพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการให้บริการงานจัด
     การศึกษาให้มีคุณภาพ สะดวกและรวดเร็ว
  3. เพื่อสร้างระบบบริการให้เป็นเลิศและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  4. เพื่อประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น