นางสาวประนอม หาญจริง
การศึกษา   ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)

          ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

          เบอร์โทรศัพท์  0-5526-7-098 หรือ
                                 0-55267-000 ต่อ 9111

          Email     pranorm@psru.ac.th

 
   
 
 
อาจารย์วิรัช งอกงาม
การศึกษา   วท.ม. (เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ)

          ตำแหน่ง    นายทะเบียน

          เบอร์โทรศัพท์  0-5526-7-100 หรือ 0-55267-000 ต่อ 9117

          Email     wrs15@hotmail.com

   
   
 

งานประมวลผล

 
 
นางอรุณ ม่วงยิ้ม
นางสาวสำเนียง นุ่มนิ่ม
นางยุพาวดี ฝ้ายขาว
   
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3
นักวิชาการศึกษา
   
หัวหน้างานประมวลผล
       
งานจัดการเรียนการสอน
นางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์
นางสาวนุสรา บ้านใหม่
นางสาวิตรี ขาวสะอาด
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน      
งานทะเบียนและสถิติ
 
นางสาวเพ็ญพักตร์ ราวิล
นางจิราภรณ์ อินทะสมบัติ
นางสาววรรณวิสา เฮิงมล      
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
     
หัวหน้างานทะเบียนและสถิติ        
   
  งานบริหารทั่วไป
 
นางธนัฎฐา ทิมเครือจีน
นางสาววรางคณาน์ ทุ่งโพธิแดง
นางสาวจารุวรรณ ชัญญะพิเชฏฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป    
  งานรับเข้าศึกษา
 
นางอัมพร สัตย์ประกอบ
นางสาวสุธาสินี เถาสุวรรณ
นางกรวรรณ ขจีจิต
นายสหรัฐ ทองยัง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานรับเข้าศึกษา