ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (เทียบโอน, ต่อเนื่อง)
ประเภทคัดเลือกเรียนดี และความสามารถพิเศษ (โควตา) โครงการทุนกีฬา โครงการทุนเรียนดี
ภาคปกติ ปีการศึกษา 2555


สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียใจ รับสมัครรอบทั่วไป ภาคปกติ และภาคกศ.ป.ป.(เสาร์ - อาทิตย์) ระหว่าง 15 ก.พ. 55 - 5 เม.ย. 55
อ่านรายละเอียด และเตรียมเอกสารให้พร้อม ในวันรายงานตัว
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเรียงตามชื่อสถานศึกษาทั้งหมด
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง,เทียบโอน) รายชื่อผู้สอบผ่านทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เช้าศึกษาภาคปกติ ประเภท โครงการทุนเรียนดี โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ รายชื่อผู้สอบผ่านทั้งหมด
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา โครงการทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพชรกาซะลอง รายชื่อผู้สอบผ่านทั้งหมด
ค้นหาตามชื่อหรือนามสกุล
 

หมายเหตุ : การค้นหาจากชื่อหรือนามสกุล ไม่ต้องใส่คำนำหน้า เช่น นางสาวสอบผ่าน ให้พิมพ์คำว่า สอบ หรือ สอบผ่าน

กำหนดการรายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
(สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก รอบโควตา) ระหว่างวันที่ 1 - 16 มีนาคม 2555
ติดต่อรายงานตัว ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1

หากไม่มาตามกำหนดและไม่พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์
หากสงสัยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร.055-267050 งานรับเข้าศึกษา