สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ส่งเสริมพัฒนาตรวจสอบและัควบคุมมาตรฐาน ทางวิชาการ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการงานหลักสูตร และแผนการเรียน งานทะเบียนและงานประมวลผลการศึกษา