EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562
16 พ.ค. 2562

พิมพ์บัตรสอบสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบเลือกนักศึกษาภาคปกติ (รอบทั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2562
16 พ.ค. 2562
ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน)

ประกาศกำหนดการและขั้นตอนการย้ายสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
14 พ.ค. 2562

ข้อมูลสําหรับผู้ที่จะสําเร็จการศึกษา
22 เม.ย. 2562
ตรวจสอบข้อมูล , ยื่นคำร้อง ขอจบการศึกษา , ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา , การรับปริญญาบัตร ฯลฯ

ตัวอย่างรูปถ่ายชุดครุย
19 เม.ย. 2562

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2562
01 เม.ย. 2562

กำหนดการเรียนการสอน ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์-อาทิตย์)
11 มี.ค. 2562

การเปลี่ยนแปลงวันการเรียนการสอนนักศึกษาภาคปกติ
11 มี.ค. 2562

ประกาศรายวิชาเสรี ภาคกศ.ป.ป.(วันเสาร์ - อาทิตย์) ที่เปิดสอน เทอม 3/2561
27 ก.พ. 2562

ประกาศรายวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ ที่เปิดสอน เทอม 1/2562
21 ก.พ. 2562

 

กำหนดการ

CALENDER   พฤษภาคม 2562

Campus Tour  พฤษภาคม 2562
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
Download และแนะนำการเขียนคำร้อง

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
   กองบริการการศึกษา

   กองบริการการศึกษา
   งานรับเข้านักศึกษา    งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)