EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2562
13 พ.ย. 2561
ประเภทเรียนดี และประเภทความสามารถพิเศษ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) ประจำปีการศึกษา 2562
13 พ.ย. 2561
ประเภททุนพัฒนากีฬา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2562
13 พ.ย. 2561
ประเภทนักศึกษาพิการ

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ภาคกศ.ป.ป. ที่จองรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2 / 2561
09 ต.ค. 2561
(หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จอง ให้นักศึกษาเข้าไปจองรายวิชาใหม่)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ที่จองรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2/2561
20 ก.ย. 2561
(หากไม่มีรายชื่อ หรือรายวิชาที่จอง ให้นักศึกษาเข้าไปจองรายวิชาใหม่)

 

กำหนดการ

CALENDER   พฤศจิกายน 2561

 06 
 พ.ย. 
 ถอนรายวิชาภาคกศ.ป.ป. ไม่ติดสัญลักษณ์ W วันสุดท้าย!!
 
 06 
 พ.ย. 
 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคกศ.ป.ป. ณ กองคลัง ไม่เสียค่าปรับ วันสุดท้าย!!
 
 30 
 พ.ย. 
 เลือกวิชาเรียนและพิมพ์ใบลงทะเบียนผ่านระบบภาคปกติ วันสุดท้าย!!
 
 30 
 พ.ย. 
 ถอนรายวิชาภาคปกติ ติดสัญลักษณ์ W วันสุดท้าย!!
 
 30 
 พ.ย. 
 ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาภาคปกติ ณ กองคลัง เสียค่าปรับ วันสุดท้าย!!
 

Campus Tour  พฤศจิกายน 2561
คำถามที่พบบ่อย คำถามที่พบบ่อย
Download และแนะนำการเขียนคำร้อง

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
   กองบริการการศึกษา

   กองบริการการศึกษา
   งานรับเข้านักศึกษา    งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)