EDUCATION SERVICES DIVISION

  Pibulsongkram Rajabhat University  


ประชาสัมพันธ์

กรอกประวัติรายงานตัว ป.วิชาชีพ
07 ก.ย. 2561

สมัครคัดเลือกนักศึกษาภาค กศ.ป.ป.(เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี และปริญญาตรี (ต่อเนื่อง, เทียบโอน) ประจำปีการศึกษา 2561
11 ส.ค. 2561
ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561 เท่านั้น

รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา (กศ.ป.ป. 2561)
11 ส.ค. 2561
สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา รุ่นที่ 22

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการย้ายสาขาวิชา
11 ส.ค. 2561
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ภาคปกติ ที่จองรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ปีการศึกษา 1 / 2561
11 ส.ค. 2561

ประกาศรายชื่อนักศึกษา ภาคกศ.ป.ป. ที่จองรายวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอน ปีการศึกษา 1 / 2561
11 ส.ค. 2561

 

กำหนดการ

CALENDER   กันยายน 2561

 03 
 ก.ย. 
 เริ่มพิมพ์ใบลงทะเบียนเรียนภาค กศ.ป.ป. ปี 2561
 
 08 
 ก.ย. 
 ถอนรายวิชา (ไม่ติดสัญญาลักษณ์ W) ภาค กศ.ป.ป. ถึงวันที่ 6 พ.ย. 61
 
 08 
 ก.ย. 
 ยื่นคำร้องขอเรียนร่วม , เรียนกรณีพิเศษ ภาค กศ.ป.ป. ถึงวันที่ 16 ก.ย. 61
 
 11 
 ก.ย. 
 จองวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ 2/2561 ถึงวันที่ 14 ก.ย. 61
 
 22 
 ก.ย. 
 จองวิชาเลือกเสรี ภาคกศ.ป.ป. 2/2561 ถึงวันที่ 25 ก.ย. 61
 

Campus Tour  กันยายน 2561

 05 
 ก.ย. 
 แนะแนวการศึกษา โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (พิษณุโลก)
 คำถามที่พบบ่อย coming soon... คำถามที่พบบ่อย
(แนะนำการเขียนคำร้อง , คู่มือการลงทะเบียน , ฯลฯ ) coming soon...

ค่าบำรุงการศึกษา

ค่าบำรุงการศึกษา

Picture

Social
   กองบริการการศึกษา

   กองบริการการศึกษา
   งานรับเข้านักศึกษา    งานรับเข้านักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)
งานกิจกรรมนักศึกษา
(กองพัฒนานักศึกษา)