กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
คำสั่งแต่งตั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แนวปฏิบัติการให้เเงินสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากร พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดทำผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์การให้ทนุสนับสนุนการฝึกอบรมของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552
หลักเกณฑ์การให้ทนุสนับสนุนการเสนอผลงานทางวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2552
หลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2549
หลักเกณฑ์ให้ทุนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
แจ้งมติที่ประชุม/รายงานการประชุม
มติที่ประชุมทุน ครั้งที่ 3/2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2552
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2553
ายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2553
รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2553
download แบบฟอร์มต่างๆ

แบบขอรับทุนสนับสนุน เพื่อการไปเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ปรับปรุง 2 ก.พ. 60

ภาคเรียนปกต
วันจันทร์ - ศุกร์
8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
9.00 - 16.00 น.
ภาคเรียนฤดูร้อน
วันจันทร์ - ศุกร์
8.30 - 16.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์
9.00 - 16.00 น.
ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดของมหาวิทยาลัย
 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Webmaster : phak_ra@hotmail.com