สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกระบวนการ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย เสมอภาค รวดเร็ว และประทับใจเป็นที่ยอมรับ