ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000


เบอร์โทรศัพท์

055-267098
055-267050
055-267100-101


Email

phak_ra@hotmail.com