" เกี่ยวกับเรา "
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เกี่ยวกับเรา

ประวัติของหน่วยงาน


กองบริการการศึกษา เดิมมีชื่อเรียกว่า “สำนักส่งเสริมวิชาการ” วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 โดยจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 มีการแบ่งส่วนราชการภายในกลุ่มวิทยาลัยครู มีผู้อำนวยการสำนักคนแรกคือ รองศาสตราจารย์วิทยา รุ่งอดุลพิศาล แต่เดิมสำนักส่งเสริมวิชาการตั้งอยู่อาคาร 2 ภายในสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทน์ จนมี ย้ายสำนักงานมาส่วนทะเลแก้ว ใช้อาคารกฤษณาเป็นอาคารสำนักงาน


ในปี พ.ศ. 2548 ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการในราชกิจจานุเบกษา ตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2538 ให้สำนักส่งเสริมวิชาการมีฐานะเป็นกอง ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี โดยใช้ชื่อ กองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ ปัจจุบันอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่ ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว แบ่งงานภายในเป็น 5 งานคือ งานบริหารทั่วไป งานรับเข้าศึกษา งานจัดการเรียนการสอน งานประมวลผลการศึกษา งานทะเบียนและสถิติ
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน


บริการงานจัดการศึกษาด้วยความถูกต้อง ทันสมัย เสมอภาค รวดเร็ว และประทับใจ


พันธกิจของหน่วยงาน


กองบริการการศึกษา มีพันธกิจด้านส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการ โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บริการด้านงานหลักสูตรและแผนการเรียน งานทะเบียนและประมวลผล


ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของหน่วยงาน


1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการให้บริการงานจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสะดวกและรวดเร็ว
3. สร้างระบบบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
4. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น

บุคลากรนางสาวประนอม หาญจริง

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา


อาจารย์วิรัช งอกงาม

นายทะเบียน


งานประมวลผล
นางสาวสำเนียง นุ่มนิ่ม

ผู้ช่วยนายทะเบียน
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3


นางยุพาวดี ฝ้ายขาว

รักษาราชการแทนหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษา


นางสาววิภาวรรณ สุวรรณ์ง

นักวิชาการศึกษา

งานจัดการเรียนการสอน
นางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์

รักษาราชการแทนหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษา


นางสาวนุสรา บ้านใหม่

นักวิชาการศึกษา


นางสาวิตรี ขาวสะอาด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวธารทิพย์ งอกงาม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานทะเบียนและสถิติ
นางสาวเพ็ญพักตร์ ราวิล

รักษาราชการแทนหัวหน้างาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางจิราภรณ์ อินทะสมบัติ

นักวิชาการศึกษา


นางสาวอรวรรณ ปันทะนะ

นักวิชาการศึกษา

งานบริหารทั่วไป
นางธนัฎฐา ทิมเครือจีน

รักษาราชการแทนหัวหน้างาน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาววรางคณาน์ ทุ่งโพธิแดง

นักวิชาการศึกษา


นางสาวจารุวรรณ ชัญญะพิเชฏฐ์

นักวิชาการศึกษา

งานรับเข้าศึกษา
นางอัมพร สัตย์ประกอบ

รักษาราชการแทนหัวหน้างาน
นักวิชาการศึกษา


นางสาวสุธาสินี เถาสุวรรณ์

นักวิชาการศึกษา


นางกรวรรณ ขจีจิต

นักวิชาการศึกษา


นายสหรัฐ ทองยัง

นักวิชาการศึกษา

โครงสร้างองค์กร