อัตราค่าบำรุงการศึกษา

อัตราชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคปกติ

ปริญญา ค่าบำรุงการศึกษา (เหมาจ่าย)
(บาท/ภาคการศึกษา)
1-6
หน่วยกิต
7-15
หน่วยกิต
16-22
หน่วยกิต
มากกว่า
หน่วยกิต
1. ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต
    1 . 1 วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกวิทยาศาสตร์
5,500 6,500 7,500 8,500
    1 . 2 อื่น ๆ นอกเหนือจาก 1.1 5,300 6,300 7,300 8,300
2. ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 6,000 7,000 8,000 9,000
3. ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
4. ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
5. ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
6. ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
7. ปริญญาบัญชีบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
8. ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 8,000 9,000 10,000 11,000
9. ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
10. ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 6,000 7,000 8,000 9,000
11. ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 7,000 8,000 9,000 10,000
12. ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
13. ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
14. ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300
15. ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 7,000 8,000 9,000 10,000
16. ปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 5,300 6,300 7,300 8,300

หมายเหตุ

**ไม่สามารถนำไปใช้แนบเอกสารการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาได้**