Period/เวลาเรียน
Period 1 = 08.30-09.30 น., Period 2 = 09.30-10.30 น., Period 3 = 10.30-11.30 น., Period 4 = 11.30-12.30 น., Period 5 = 12.30-13.30 น.
Period 6 = 13.30-14.30 น., Period 7 = 14.30-15.30 น., Period 8 = 15.30-16.30 น., Period 9 = 16.30-17.30 น., Period 10 = 17.30-18.30 น.
แนะนำให้ใช้ Browser : Chrome หรือ FireFox จะดีกว่านะครับ
ตารางเรียนวิชาเลือกเสรี ภาคปกติ
ตารางเรียนวิชาเลือกเสรี ภาค กศ.ป.ป.

ตารางเรียนสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) รุ่น 25/61