มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812207003  นางสาวจุฑามาศ บัวบานเเย้ม  Miss Juthamat Baubanyam  
25812207004  นางสาวณัฐมนต์ ต่ายตามบุญ  Miss Natthamon Taitambun  
35812207007  นางสาวประภาศิริ เข็มทอง  Miss Prapasiri Khemtong  
45812207009  นางสาวมณีวรรณ กองโกย  Miss Maneewan Kongkoi  
55812207016  นายกฤษดา เทียนมั่น  Mr. Kitsada Teanman  
65812207024  นายพิทักษ์ เขียวแก้ว  Mr. Pitak Khiawkaew