มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เคมี (Chemistry) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812211001  นางสาวกนกวรรณ วงษ์สุข  Miss Kanokwan Wongsuk  
25812211009  นางสาวศิริลักษณ์ บัวเผื่อน  Miss Siriluk Buapuen  
35812211015  นางสาวอุสนา สะปิอิง  Miss Husna Sapiing