มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ชีววิทยา (Biology) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812213035  นางสาวขนิษฐา ปัตตะแวว  Miss Khanittha Pattawaeo  
25812213038  นางสาวชนันภรณ์ บุญนาก  Miss Chananporn Boonnak  
35812213047  นางสาวประกายแก้ว วันเพ็ง  Miss Prakaikaeo Wanpheng  
45812213060  นายภรศิษฐ สวัสดิ์รักษา  Mr. Phorasit Swatraksa