มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812231002  นางสาวณิชกานต์ มากมี  Miss Nitchagarn Makmee  
25812231003  นางสาวปัทมพร สมรูป  Miss Pathamaporn Somroop  
35812231004  นางสาวปิยนันทิชา บุญญานนท์สิริกุล  Miss Piyanunticha Boonyanonsirikul  
45812231008  นางสาวสุภาพร นุภาพ  Miss Supaporn Nupap  
55812231013  นายณัฐกุล สุวรรณพูล  Mr. Natthakul Suwannaphul  
65812231017  นายนัฐพล เปลี่ยนสี  Mr. Nattapol Pleansee  
75812231018  นายนันทวัฒน์ แสนสบาย  Mr. Nantawat Sansabay  
85812231022  นายพีรพัฒน์ ทองบุญรอด  Mr. Peerapat Thongboonrod  
95812231026  นายวิศิษฐ กล่องสูงเนิน  Mr. Wisit Klongsungnoen  
105812231029  นายสายชล โกจินอก  Mr. Saychon Kojinok