มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812231032  นางสาวจรรยา อันดับ  Miss Janya Undub  
25812231033  นางสาวจิตรโสภิณ ทัศนสุวรรณ  Miss Jitsopin Tassanasuwan  
35812231035  นางสาวทักษพร โสมาศรี  Miss Taksaporn Somasri  
45812231036  นางสาวพรรษา จันทร์กลิ่น  Miss Phansa Chanklin  
55812231038  นางสาวสุมนา หริ่งกัน  Miss Sumana Ringkan  
65812231039  นางสาวหทัยกาญจน์ สมใจ  Miss Hathaikran Somjai  
75812231041  นายคมสัน แก้ววิจิตร  Mr. Komsan Kaewwichit  
85812231044  นายชินวัตร สีอ่อน  Mr. Chinnawat Si-On  
95812231045  นายณัฐพล จิ๋วปัญญา  Mr. Nattapon Jiwpanya  
105812231047  นายปริญญา ดาก้อน  Mr. Parinya Dagon  
115812231050  นายภานุพงศ์ พรมใจ  Mr. Panupong Promjai  
125812231051  นายภานุพงศ์ สุดารัตน์  Mr. Panupong Sudarat  
135812231061  นางสาวสุพิชชา ตั้งกิจลดาวัลย์  Miss Suphicha Tangkijladawan