มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812224002  นางสาวปทิตตา คำกองแก้ว  Miss Pratidta Kamkongkaew  
25812224010  นายจิรากร แก้วศรี  Mr. Jirakorn Kaewsri  
35812224028  นายสหรัฐ สุภาเกษม  Mr. Saharat Suphakasem