มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812201002  นางสาวกุลธิดา จันทร์วัง  Miss Kunthida Chanwang  
25812201005  นางสาวฐาปนี สีนวล  Miss Thapanee Seenuan  
35812201020  นายพิทักษ์ เข็มครุธ  Mr. Phithak Khemkhut  
45812201022  นายภาคภูมิ ภูธร  Mr. Pakphum Phutorn  
55812201023  นายรชต ศรีจันทร์  Mr. Rachata Srichan  
65812201024  นายศิวกร คงเจริญ  Mr. Sivagorn Kongjaroey  
75812201025  นายสุขวิทย์ นามมีฤทธิ์  Mr. Sukhawit Nammirit  
85812201027  นายประวุฒิ จันทร์เชื้อ  Mr. Prawut Janchue