มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812234014  นางสาวปณัฐดา มิ่งเทศ  Miss Panatda Mingted  
25812234017  นางสาวพัชรา กองอ่อนศรี  Miss Phatchara Kongonsri  
35812234022  นางสาวรุ่งทิวา หารสุด  Miss Rungtiwa Hansud  
45812234035  นางสาวอัจฉราภรณ์ ต่อมยิ้ม  Miss Acharaporn Thomyim