มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เซรามิกส์ (Ceramics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812215001  นางสาวกัญจนา อู่โภคิน  Miss Kunjana Oupokin  
25812215008  นายกฤษณะ ไร่พุทธา  Mr. Krissana Raiputta  
35812215009  นายจักรกฤษณ์ ห้อยสุข  Mr. Chakkit Hoisuk  
45812215010  นายณัฐวุฒิ เนื้อไม้  Mr. Natthawut Nuamai  
55812215014  นายวีรพงษ์ บัวเผื่อน  Mr. Weerapong Buaphean  
65812215018  นายดำรงค์ศักดิ์ บำรุงคีรี  Mr.Damrongsak Bamrumgkeelee