มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม (Industrial Computer) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812210004  นางสาวสุภาพร เดชแฟง  Miss Supaporn Detfaeng  
25812210005  นายกฤตกร มูลการณ์  Mr. Kittakon Moonkan  
35812210014  นายภัทรพล คำสกล  Mr. Patarapol Kumsakol