มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812419003  นางสาวกนกวรรณ สิทธิเขตการ  Miss Kanokwan Sitthikhatkan  
25812419004  นางสาวกมลวรรณ งามทวี  Miss Kamonwan Ngamtawee  
35812419011  นางสาวจิตติมา จันทร์รอด  Miss Chittima Chanrod  
45812419048  นายชุติเดช ม่วงเฟื่อง  Mr. Chutidet Muangfueng