มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812419062  นางสาวกัญชลิกา พุ่มพวง  Miss Kunchalika Pumpaung  
25812419068  นางสาวจีรภา พลเรือง  Miss Jerapa Phonruang  
35812419091  นางสาววรัมพร บรรทัดทอง  Miss Varamporn Banthatthong  
45812419092  นางสาววันทิชา เชื้อกุณะ  Miss Wanticha Chuekuna  
55812419095  นางสาวสโรชา แสนธิ  Miss Sarocha Santhi  
65812419097  นางสาวสุกานดา สีหล้า  Miss Suganda Seela  
75812419111  นายณัฐวุฒิ จันดาหาร  Mr. Nattawut Jandahan  
85812419117  นายภูมิธนพัต ศิวเวทพิกุลโชติ  Mr.Phoomthanapat Siwawetpikunchot  
95812419121  นายพชรพล รอดแก้ว  Mr.Pacharapon Rodgaew