มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812420001  นางสาวกนกวรรณ ผูกพรม  Miss Kanokwan Phukphrom  
25812420010  นางสาวณัฐสิมา แจ่มทุ่ง  Miss Nutsima Jamthung  
35812420020  นางสาวนภาภรณ์ พุ่มฝาง  Miss Napaporn Phumfang  
45812420051  นายศุภวิชญ์ พูลหน่าย  Mr. Supavit Poolnai  
55812420052  นายสุทัศน์ มุกดาอ่อน  Mr. Sutouch Mukdaon