มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาญี่ปุ่น (Japanese) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2558
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
15812417017  นางสาวเนริญา หมื่นส่ง  Miss Neriya Muensong  
25812417026  นางสาววิมพ์วิภา สักลอ  Miss Wimwipa Saklor  
35812417033  นางสาวสุฑาทิพย์ จันสน  Miss Sutatip Janson  
45812417039  นางสาวอภิษวนันท์ คำยอด  Miss Aphisawanan Khumyod  
55812417044  นายนพดล อานพรม  Mr. Noppadon Arnprom